:)

:)

Best of Best

Best of Best
BM and Crazy Sandeel

ProSpinning

ProSpinning
Tu tienda de internet

domingo, 5 de febrero de 2012

Normativas vigentes en temas de Pesca Recreativa

Orde do 6 de febreiro de 1998

Pola que se regula a extracción de poliquetos, vermes mariños para cebo, no litoral de Galicia
(D.O.G. nº 33, do 18/02/98)
Dada a crecente importancia que ten a recollida de poliquetos no litoral galego e o seu crecente valor comercial, faise necesario regulalo coa finalidade de preserva-lo recurso.
Á Lei 6/1993, do 11/05, de pesca de Galicia establece que toda explotación de recursos mariños deberá realizarse de forma controlada e non se permitirá, en ningún caso, ningunha actividade que non estea autorizada debidamente.
O Decreto 425/1993, do 17/12, establece que par realiza-la extracción de recursos mariños é necesario estar en posesión do permiso de explotación. Se o dito permiso é para a extracción de recursos específicos virá condicionado á inscrición previa do seu titular nun plan de explotación específico.
Con base nas competencias atribuídas na Lei de pesca e no Decreto 425/1993, e unha vez consultado o sector,
DISPOÑO:
Artigo 1º
Autorízaselle-la extracción de poliquetos (vermes mariños) en augas e zonas marítimo-terrestres do litoral de Galicia a aquelas persoas que, contando co correspondente permiso de explotación, cumpran os requisitos esixidos nesta orde.
Artigo 8º 1. Tódalas extraccións pasarán polo punto de control que para tal efecto determine a confraría.
2. Con periodicidade quincenal as confrarías deberán envia-los datos das capturas á Unidade de Estatística da Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura.
Artigo 9º
O disposto nos artigos do 1º ó 8º non será de aplicación:
1) Ás persoas que sexan titulares do permiso de pesca de recreo, que poderán recoller un máximo de 50 individuos/día.
2) Ás persoas que teñan permiso de explotación para embarcación con artes de anzol e que estean utilizando poliquetos coma o cebo, deberán solicitarlles ás delegacións territoriais da Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura autorización para a captura de poliquetos indicando datas, zonas e nº de individuos que necesitan segundo a arte.
En ningún dos dous supostos poderán realizarse extracción naquelas zonas nas que existan plans de explotación para outros recursos.
Para utilizar como cebo, os titulares de licenzas de pesca marítima de recreo en superficie poderán capturar diariamente ata un total de:
50 poliquetos, segundo as condicións establecidas no artigo 9 da Orde do 6 de febreiro de 1998 pola que se regula a extracción de poliquetos, vermes mariños para cebo, no litoral de Galicia.
40 cangrexos en total das seguintes especies: cangrexos zapateiros (Pachygrapsus marmoratus) e cangrexo común (Carcinus maenas). 
200 g de pulgas de mar.
100 g de camaróns, quisquillas 

 Gracias ha Kubla por facilitarme los datos

No hay comentarios:

Publicar un comentario